tex-lock Gegevensbescherming

Privacybeleid

Status februari 2023

Inhoudsopgave
 1. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon
 2. Contactgegevens van de tex-lock functionaris voor gegevensbescherming
 3. Algemene informatie over gegevensverwerking
 4. Rechten van de betrokkene
 5. Terbeschikkingstelling van de website en creatie van logbestanden
 6. Gebruik van cookies
 7. Geotargeting
 8. Gebruikte plugins
 9. Integratie van plugins via externe dienstverleners
  1. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, alsmede andere bepalingen inzake gegevensbescherming is de:

Texlock GmbH

Ludwig-Hupfeld-Str. 16

04178 Leipzig

Duitsland

+49 341 550193 19

[email protected]

Home

  1. Contactgegevens van de tex-lock functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is:

DataCo GmbH

Dachauerstraat 65

80335 München

Duitsland

+49 89 7400 45840

www.dataguard.de

  1. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een goed functionerende webshop en onze inhoud en diensten. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin het verkrijgen van voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften vereist is.

2. rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene nodig hebben, geldt artikel 6, lid 1, zin 1, letter a, van de DSGVO als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1 zin 1 lit. b DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient art. 6, lid 1 zin 1 lit. c DSGVO als rechtsgrondslag.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon het noodzakelijk maken om persoonsgegevens te verwerken, dient artikel 6, lid 1 zin 1 lit. d DSGVO als rechtsgrondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient artikel 6, lid 1 zin 1 lit. f DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. verwijdering van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of afgeschermd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever is bepaald in verordeningen van de Unie, wetten of andere bepalingen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen. De gegevens worden ook afgeschermd of gewist wanneer een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij er een noodzaak bestaat voor de verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of de uitvoering van een overeenkomst.

  1. Rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking:

1. het recht op toegang (art. 15 GDPR)

U hebt het recht om van ons een bevestiging te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt.

In dat geval hebt u recht op toegang tot deze gegevens en tot de volgende informatie:

   • Verwerkingsdoeleinden
   • Categorieën van persoonsgegevens
   • Ontvangers of categorieën van ontvangers
   • Geplande opslagperiode of de criteria om deze periode te bepalen
   • het bestaan van het recht van rectificatie, uitwissing, beperking of verzet
   • Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
   • Indien van toepassing, oorsprong van de gegevens (indien verzameld bij een derde partij)
   • Indien van toepassing, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, met zinvolle informatie over de betrokken logica, de reikwijdte en de verwachte gevolgen.
   • Indien van toepassing, doorgifte van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie

2. recht op correctie (art. 16 GDPR)

Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht te verzoeken dat de persoonsgegevens onverwijld worden gecorrigeerd of aangevuld.

3. recht op beperking van de verwerking (art. 18 GDPR)

Als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan, hebt u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen:

   • U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
   • In geval van onrechtmatige verwerking weigert u het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt u in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
   • Wij hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u hebt uw persoonsgegevens nodig om uw wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen; of
   • nadat u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van het onderzoek of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan uw redenen.

4. recht op wissen ("recht om vergeten te worden") (art. 17 GDPR)

Als een van de volgende redenen van toepassing is, hebt u het recht om de onmiddellijke verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen:

   • Uw gegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.
   • u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking.
   • U maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking of u maakt bezwaar op grond van art. 21, lid 2, DSGVO.
   • Uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt.
   • De verwijdering is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaronder wij vallen.
   • De persoonsgegevens werden verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, DSGVO.

De bovenstaande redenen zijn niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is:

   • Het recht op vrije meningsuiting en informatie uitoefenen;
   • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om een taak uit te voeren die in het algemeen belang is en waaraan wij onderworpen zijn.
   • Om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid.
   • Voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.
   • voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

5. recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 GDPR)

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat ze aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking worden overgedragen.

6. recht van verzet tegen bepaalde gegevensverwerkingen (art. 21 DSGVO)

U hebt te allen tijde het recht om op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1 zin 1 lit. e of f DSGVO. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

7. recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens over u inbreuk maakt op de GDPR.
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig artikel 78 GDPR.
Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten met lokale jurisdictie in Duitsland is beschikbaar op de website van de federale commissaris voor gegevensbescherming op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming
Barichgasse 40-42
1030 Wenen

Telefoon: +43 1 52 152-0
E-mail:[email protected]

  1. Terbeschikkingstelling van de website en creatie van logbestanden

1. beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang heeft.

De volgende gegevens worden verzameld:

   • Informatie over het type browser en de gebruikte versie
   • Het besturingssysteem van de gebruiker
   • Het IP-adres van de gebruiker
   • Datum en tijd van toegang
   • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang krijgt tot onze website

Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de aflevering van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden gebeurt om de functionaliteit van de website te garanderen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in deze context niet plaats.

Deze doeleinden zijn ook ons legitieme belang bij gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

3. rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.

4. duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.

Bij opslag van gegevens in logbestanden is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Opslag na deze periode is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat een toewijzing van de bellende cliënt niet meer mogelijk is.

5. mogelijkheid van oppositie

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. De gebruiker kan hiertegen bezwaar maken. Of het bezwaar succesvol is, moet in het kader van een belangenafweging worden bepaald.

  1. Gebruik van cookies

1. beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij voor verschillende functies technische hulpmiddelen, met name cookies, die op uw eindapparaat kunnen worden opgeslagen. Bij het oproepen van onze website en op elk later tijdstip hebt u de keuze of u het plaatsen van cookies in het algemeen toestaat of welke afzonderlijke extra functies u wilt selecteren. U kunt wijzigingen aanbrengen in uw browserinstellingen of via onze Consent Manager.
Cookies zijn tekstbestanden of informatie in een database die worden opgeslagen op uw harde schijf en toegewezen aan de browser die u gebruikt, zodat bepaalde informatie kan stromen naar de instantie die de cookie instelt. Hieronder beschrijven we het type cookies dat we gebruiken:

   • Artikel in winkelwagen
   • Inloggegevens
   • Frequentie van bekeken pagina's
   • Gebruik van websitefuncties

Wij gebruiken op onze website cookies die niet technisch noodzakelijk zijn. Tekstbestanden die niet alleen de functionaliteit van de website dienen, maar ook andere gegevens verzamelen, worden beschouwd als technisch onnodige cookies.

Door het plaatsen van technisch onnodige cookies worden de volgende gegevens verwerkt:

2. doel van de gegevensverwerking

   • Winkelwagen

Het gebruik van technisch overbodige cookies is bedoeld om de kwaliteit van onze website, de inhoud ervan en daarmee ons bereik en rendement te verbeteren. Door het plaatsen van deze cookies leren wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij zo ons aanbod voortdurend optimaliseren. Wij gebruiken deze cookies met name voor de volgende doeleinden:

Marketingdoeleinden

3. rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Voor zover er cookies worden gebruikt die technisch niet noodzakelijk zijn, gebeurt dit op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, die u kunt geven via de cookiebanner. De grondslag voor het opslaan en opvragen van informatie is in dit geval § 25 lid 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid 1 lit. a), Art. 7 DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken of later opnieuw verlenen door uw instellingen voor cookies dienovereenkomstig te configureren. Als alternatief kunt u het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browsersoftware aan te brengen. Houd er rekening mee dat de browserinstellingen die u maakt alleen van invloed zijn op de browser die u gebruikt. Indien persoonsgegevens worden verwerkt na de opslag van en toegang tot de informatie op uw eindapparatuur, zijn de bepalingen van de GDPR van toepassing. Informatie hierover vindt u in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

  1. Geotargeting

Wij gebruiken het IP-adres en andere door de gebruiker verstrekte informatie (met name postcode in het kader van registratie of bestelling) voor regionale targeting (zogenaamde "geotargeting").

Regionale targeting wordt bijvoorbeeld gebruikt om u automatisch regionale aanbiedingen of advertenties te tonen die vaak relevanter zijn voor gebruikers. De rechtsgrondslag voor het gebruik van het IP-adres en, indien van toepassing, andere door de gebruiker verstrekte informatie (met name postcode) is art. 6, lid 1, lit. f DSGVO, op basis van ons belang om een nauwkeurigere targeting te waarborgen en zo aanbiedingen en reclame met een hogere relevantie voor gebruikers aan te bieden.

Daarbij worden een deel van het IP-adres en de door de gebruiker verstrekte aanvullende informatie (met name de postcode) slechts uitgelezen en niet afzonderlijk opgeslagen.

U kunt geotargeting voorkomen door bijvoorbeeld een VPN of proxyserver te gebruiken die precieze lokalisatie verhindert. Bovendien kunt u, afhankelijk van de gebruikte browser, de lokalisatie van de locatie in de betreffende browserinstellingen uitschakelen (voor zover de betreffende browser dit ondersteunt).

Wij gebruiken geotargeting op onze website voor de volgende doeleinden:

   • Klantbenadering
   • Automatische instelling van het land van bestemming in de bestelbon
  1. Gebruikte plugins

Wij gebruiken plugins voor verschillende doeleinden. De gebruikte plugins staan hieronder vermeld:

Gebruik van het Google Marketing Platform

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken het marketingplatform van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA en de vertegenwoordiger in de Unie Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna: Google). Google plaatst een cookie op uw computer. Hierdoor kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd, in het bijzonder de activiteit van de gebruiker (met name welke pagina's zijn bezocht en welke elementen zijn aangeklikt), apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (met name welke advertenties zijn weergegeven en of de gebruiker erop heeft geklikt) en ook gegevens van reclamepartners (met name gepseudonimiseerde gebruikers-ID's).
Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google.
Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van deze tool verzamelt en informeren u daarom volgens onze stand van kennis. Als u bij een Google-dienst bent geregistreerd, kan Google uw bezoek aan uw account koppelen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres verkrijgt en opslaat.
Verdere informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van het Google Marketing Platform is om relevante advertenties aan de gebruiker aan te bieden, om rapporten over de campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is in principe de toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO.

4 Duur van de opslag

Het Google Marketing Platform slaat uw gegevens op totdat het aangegeven doel is bereikt, met een maximale opslagperiode van 18 maanden.

5. Herroepings- en verwijderingsmogelijkheden

U hebt het recht om uw verklaring van toestemming volgens het gegevensbeschermingsrecht te allen tijde in te trekken. Het herroepen van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de herroeping op basis van de toestemming is uitgevoerd.
U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door Google voorkomen door de opslag van cookies van derden op uw computer te verhinderen, de functie "Do Not Track" van een ondersteunende browser te gebruiken, de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblokker zoals NoScript ( ) of Ghostery ( ) in uw browser te installeren.U kunt bijvoorbeeld NoScript(https://noscript.net/) of Ghostery(https://www.ghostery.com) in uw browser installeren.
U kunt het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google deactiveren via de volgende link:
https://adssettings.google.de
Meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken en Google kunt verwijderen vindt u op:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

Gebruik van Google AdSense

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken Google AdSense van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA en de vertegenwoordiger in de Unie Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna: Google). Wij gebruiken deze dienst om advertenties te plaatsen. Google plaatst een cookie op uw computer. Persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (in het bijzonder welke pagina's zijn bezocht en welke elementen zijn aangeklikt), apparaat- en browserinformatie (in het bijzonder het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (in het bijzonder welke advertenties zijn weergegeven en of de gebruiker erop heeft geklikt) en ook gegevens van reclamepartners (in het bijzonder gepseudonimiseerde gebruikers-ID's).
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. doel van de gegevensverwerking

Google evalueert de gegevens om conclusies te kunnen trekken over uw gebruikersgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties. De gegevens kunnen ook aan derden worden doorgegeven indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat of indien de gegevens in opdracht van Google worden verwerkt.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is in principe de toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO.

4. Duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang dat nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te verwezenlijken of zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

5. Herroepings- en verwijderingsmogelijkheden

U hebt het recht om uw verklaring van toestemming volgens het gegevensbeschermingsrecht te allen tijde in te trekken. Het herroepen van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de herroeping op basis van de toestemming is uitgevoerd.
U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door Google voorkomen door de opslag van cookies van derden op uw computer te verhinderen, de functie "Do Not Track" van een ondersteunende browser te gebruiken, de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblokker zoals NoScript ( ) of Ghostery ( ) in uw browser te installeren.U kunt bijvoorbeeld NoScript(https://noscript.net/) of Ghostery(https://www.ghostery.com) in uw browser installeren.
U kunt het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google deactiveren via de volgende link:
https://adssettings.google.de
Meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken en Google kunt verwijderen vindt u op:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

Gebruik van Google AdWords

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken Google AdWords van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA en de vertegenwoordiger in de Unie Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna: Google). Wij gebruiken deze dienst om advertenties te plaatsen. Google plaatst een cookie op uw computer. Persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (in het bijzonder welke pagina's zijn bezocht en welke elementen zijn aangeklikt), apparaat- en browserinformatie (in het bijzonder het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (in het bijzonder welke advertenties zijn weergegeven en of de gebruiker erop heeft geklikt) en ook gegevens van reclamepartners (in het bijzonder gepseudonimiseerde gebruikers-ID's).
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2. doel van de gegevensverwerking

Wij verkrijgen alleen kennis van het totale aantal gebruikers die op onze advertentie hebben gereageerd. Er wordt geen informatie gedeeld die u naar ons zou kunnen identificeren. Het gebruik dient niet voor tracking.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is in principe de toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO.

4. Duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang dat nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te verwezenlijken of zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

5. Herroepings- en verwijderingsmogelijkheden

U hebt het recht om uw verklaring van toestemming volgens het gegevensbeschermingsrecht te allen tijde in te trekken. Het herroepen van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de herroeping op basis van de toestemming is uitgevoerd.
U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door Google voorkomen door de opslag van cookies van derden op uw computer te verhinderen, de functie "Do Not Track" van een ondersteunende browser te gebruiken, de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblokker zoals NoScript ( ) of Ghostery ( ) in uw browser te installeren.U kunt bijvoorbeeld NoScript(https://noscript.net/) of Ghostery(https://www.ghostery.com) in uw browser installeren.
U kunt het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google deactiveren via de volgende link:
https://adssettings.google.de
Meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken en Google kunt verwijderen vindt u op:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

Gebruik van Google Analytics

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en de vertegenwoordiger in de Unie Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna: Google). Google Analytics onderzoekt onder meer de herkomst van bezoekers, de tijd die zij op afzonderlijke pagina's doorbrengen en het gebruik van zoekmachines, waardoor het succes van reclamecampagnes beter kan worden gevolgd. Google plaatst een cookie op uw computer. Hierdoor kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd, met name de activiteit van de gebruiker (met name welke pagina's zijn bezocht en welke elementen zijn aangeklikt), apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (met name welke advertenties zijn weergegeven en of de gebruiker erop heeft geklikt) en ook gegevens van reclamepartners (met name gepseudonimiseerde gebruikers-ID's).
Wij gebruiken Google Analytics (Universal Analytics) om uw gebruik van onze online aanwezigheid te evalueren, om rapporten over uw activiteiten samen te stellen en om andere Google-diensten in verband met het gebruik van onze online aanwezigheid en het internetgebruik te gebruiken.
Wij hebben verzocht om anonimisering van IP-adressen, wat betekent dat Google uw IP-adres zo snel als technisch mogelijk is zal inkorten. Het kan echter niet worden uitgesloten dat uw gegevens worden doorgegeven aan de servers van Google LLC in de VS.
In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren.
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2 Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van Google Analytics (Universal Analytics) dient om het gebruik van onze online aanwezigheid te evalueren, evenals de gerichte weergave van reclame aan personen die reeds een eerste interesse hebben getoond door onze website te bezoeken.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is in principe de toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO.

4. duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang als nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te verwezenlijken of totdat u uw recht op intrekking uitoefent.

5. Herroepingsmogelijkheid

U hebt het recht om uw verklaring van toestemming onder het gegevensbeschermingsrecht te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.
U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door Google voorkomen door de opslag van cookies van derden op uw computer te verhinderen, de functie "Do Not Track" van een ondersteunende browser te gebruiken, de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblocker zoals NoScript(https://noscript.net/) of Ghostery(https://www.ghostery.com) in uw browser te installeren.
U kunt ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de online-aanwezigheid gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
U kunt het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google via de volgende link deactiveren:
https://adssettings.google.de
Verdere informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden tegenover Google vindt u op:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

6. Gevarenbericht

Uw persoonsgegevens worden ook doorgegeven aan de VS. Er is geen adequaatheidsbesluit voor de VS volgens art. 45 (3) DSGVO. Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht zonder adequaatheidsbesluit bepaalde risico's met zich meebrengt, waarover wij u hieronder willen informeren:
Inlichtingendiensten in de VS gebruiken bepaalde online-identificatiegegevens (zoals het IP-adres of unieke identificatienummers) als uitgangspunt voor de controle van personen. In het bijzonder kan niet worden uitgesloten dat deze inlichtingendiensten reeds informatie over u hebben verzameld, met behulp waarvan de hier doorgegeven gegevens tot u kunnen worden herleid.
Aanbieders van elektronische communicatiediensten met hun hoofdkantoor in de VS zijn op grond van 50 U.S. Code § 1881a ("FISA 702") onderworpen aan toezicht door de Amerikaanse inlichtingendiensten. Dienovereenkomstig zijn aanbieders van elektronische communicatiediensten met hoofdkantoor in de VS verplicht persoonlijke informatie te verstrekken aan de Amerikaanse autoriteiten op grond van 50 U.S. Code § 1881a, zonder dat u enig verhaalsmogelijkheid heeft. Zelfs encryptie van gegevens in de datacentra van de aanbieder van elektronische communicatiediensten kan onvoldoende bescherming bieden omdat een aanbieder van elektronische communicatiediensten een rechtstreekse verplichting heeft met betrekking tot ingevoerde gegevens in zijn bezit of bewaring of onder zijn controle om toegang te verlenen tot die gegevens of ze af te staan. Deze verplichting kan zich uitdrukkelijk uitstrekken tot de cryptografische sleutels zonder welke de gegevens niet kunnen worden gelezen.
Dat dit niet slechts een "theoretisch risico" is, blijkt uit het arrest van het Hof van Justitie van 16 juli 2020 (zaak C 311/18, "Schrems-II").
Wij hebben met Google garanties gesloten in de vorm van standaardclausules inzake gegevensbescherming overeenkomstig artikel 46, lid 2, onder c), van de GDPR. Een exemplaar van de standaardclausules inzake gegevensbescherming kan bij ons worden opgevraagd.

Gebruik van Google Ads Remarketing

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken Google Ads Remarketing van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en de vertegenwoordiger in de Unie Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna: Google). Google Remarketing wordt gebruikt voor het retargeten van bezoekers van de online aanwezigheid voor reclamedoeleinden via Google Ads. Met behulp van Google Ads Remarketing kunnen doelgroepen ("soortgelijke doelgroepen") worden gecreëerd, bijvoorbeeld die bepaalde pagina's hebben opgeroepen. Hierdoor kan de gebruiker op andere online-aanwezigheden worden geïdentificeerd en kan gerichte reclame worden getoond. Google plaatst een cookie op de computer van de gebruiker. Persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (in het bijzonder welke pagina's zijn bezocht en welke elementen zijn aangeklikt), apparaat- en browserinformatie (in het bijzonder het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over de weergegeven advertenties (in het bijzonder welke advertenties zijn weergegeven en of de gebruiker erop heeft geklikt) en ook gegevens van reclamepartners (in het bijzonder gepseudonimiseerde gebruikers-ID's).
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2 Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het aanspreken van een specifieke doelgroep. De op het eindapparaat van de gebruikers opgeslagen cookies herkennen hen wanneer zij een online-aanwezigheid bezoeken en kunnen hen daarom op interesse gebaseerde reclame tonen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is in principe de toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO.

4. Duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang dat nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te verwezenlijken of zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

5. Herroepings- en verwijderingsmogelijkheden

U hebt te allen tijde het recht om uw verklaring van toestemming volgens het gegevensbeschermingsrecht in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.
U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door Google verhinderen door te voorkomen dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen, door de functie "Do Not Track" van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker zoals NoScript(https://noscript.net/) of Ghostery(https://www.ghostery.com) in uw browser te installeren.
Bovendien kunt u het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de online-aanwezigheid gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
U kunt het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google via de volgende link deactiveren:
https://adssettings.google.de
Verdere informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden tegenover Google vindt u op:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

Gebruik van Google ReCaptcha

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken Google ReCaptcha van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA en de vertegenwoordiger in de Unie Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland. Dit hulpmiddel is bedoeld om te controleren of een gegevensinvoer conform is en niet door een bot is gedaan. Daartoe analyseert en verifieert Google ReCaptcha het gedrag van een bezoeker van een online-aanwezigheid met betrekking tot een groot aantal kenmerken. Als gevolg daarvan kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (met name muisbewegingen en welke elementen zijn aangeklikt) en apparaat- en browserinformatie (met name tijd, IP-adres en besturingssysteem).
De gegevens worden niet in verband gebracht met gegevens die kunnen worden verzameld of gebruikt in verband met het parallelle gebruik van geauthenticeerde Google-diensten zoals Gmail.
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2 Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van Google ReCaptcha dient om onze online aanwezigheid te beschermen tegen misbruik.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is in principe de toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO.

4. Duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang dat nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te verwezenlijken of zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

5. Herroepings- en verwijderingsmogelijkheden

U hebt het recht om uw verklaring van toestemming volgens het gegevensbeschermingsrecht te allen tijde in te trekken. Het herroepen van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de herroeping op basis van de toestemming is uitgevoerd.
U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door Google voorkomen door de opslag van cookies van derden op uw computer te verhinderen, de functie "Do Not Track" van een ondersteunende browser te gebruiken, de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblokker zoals NoScript ( ) of Ghostery ( ) in uw browser te installeren.U kunt bijvoorbeeld NoScript(https://noscript.net/) of Ghostery(https://www.ghostery.com) in uw browser installeren.
U kunt het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google deactiveren via de volgende link:
https://adssettings.google.de
Meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken en Google kunt verwijderen vindt u op:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

Gebruik van Google Web Fonts

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken Google Web Fonts van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA en de vertegenwoordiger in de Unie Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna: Google). De webfonts worden bij het oproepen van de pagina overgebracht naar de cache van de browser om ze te kunnen gebruiken voor een visueel verbeterde weergave van diverse informatie. Als de browser geen Google-weblettertypen ondersteunt of de toegang verhindert, wordt de tekst in een standaardlettertype weergegeven. Bij het oproepen van de pagina worden geen cookies op de computer van de bezoeker opgeslagen. Gegevens die in verband met het oproepen van de pagina worden overgedragen, worden naar resource-specifieke domeinen zoals https://fonts.googleapis.com of https://fonts.gstatic.com gestuurd. Als gevolg daarvan kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, in het bijzonder de activiteit van de gebruiker, met name welke pagina's zijn bezocht en welke elementen zijn aangeklikt, en apparaat- en browserinformatie, met name het IP-adres en het besturingssysteem.
De gegevens worden niet gekoppeld aan gegevens die kunnen worden verzameld of gebruikt in verband met het parallelle gebruik van geauthenticeerde Google-diensten zoals Gmail.
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

2 Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van Google-weblettertypes dient om onze teksten aantrekkelijk te presenteren. Als uw browser deze functie niet ondersteunt, wordt door uw computer een standaard lettertype gebruikt voor de weergave.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is in principe de toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO.

4. Duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang dat nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te verwezenlijken of zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Google verhinderen door te voorkomen dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen, door de functie "Do Not Track" van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker zoals NoScript (

) of Ghostery ( ) in uw browser te installeren.U kunt bijvoorbeeld NoScript(https://noscript.net/) of Ghostery(https://www.ghostery.com) in uw browser installeren.
U kunt het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google deactiveren via de volgende link:
https://adssettings.google.de
Meer informatie over het maken van bezwaar tegen en het verwijderen van Google vindt u op:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

Gebruik van MailChimp

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken de dienstverlener MailChimp van The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA (hierna: MailChimp) om onze nieuwsbrief te versturen. MailChimp is een e-mailmarketingprovider en stelt ons in staat rechtstreeks met potentiële klanten te communiceren via e-mailnieuwsbrieven. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de gegevens die u bij de aanmelding voor de nieuwsbrief invoert, overgedragen aan MailChimp en daar opgeslagen. Daardoor kunnen verdere persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geëvalueerd, met name de activiteit van de gebruiker (in het bijzonder welke pagina's zijn bezocht en welke elementen zijn aangeklikt) en apparaat- en browserinformatie (in het bijzonder het IP-adres en het besturingssysteem).
Voor dit doel worden uw gegevens ook door MailChimp opgeslagen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor het ontvangen van de nieuwsbrief en MailChimp verkrijgt evenmin het recht om uw gegevens door te geven. Na aanmelding stuurt MailChimp u een e-mail ter bevestiging van uw aanmelding. Bovendien biedt MailChimp verschillende analysemogelijkheden over hoe de verzonden nieuwsbrieven worden geopend en gebruikt, bijvoorbeeld aan hoeveel gebruikers een e-mail is verzonden, of e-mails zijn geweigerd en of gebruikers zich na ontvangst van een e-mail hebben uitgeschreven van de lijst.
Voor meer informatie over de verwerking van gegevens door MailChimp, klik hier:
https://MailChimp.com/legal/privacy/

2 Doel van de gegevensverwerking

De in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief, eventueel voor uitnodigingen voor evenementen en, indien u reeds klant bij ons bent, voor onze klantenmail. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of een daarmee samenhangende registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of wijzigingen in de technische omstandigheden.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is in principe de toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO.

4. duur van de opslag

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen zolang als nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of zoals vereist door de wet. Daarnaast kunt u contact opnemen met MailChimp en verzoeken om verwijdering van uw gegevens.

5. Herroepings- en verwijderingsmogelijkheden

U hebt te allen tijde het recht om uw verklaring van toestemming volgens het gegevensbeschermingsrecht in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming is uitgevoerd.
U kunt uw toestemming voor de opslag van gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief door MailChimp op elk moment intrekken. U kunt uw herroeping te allen tijde uitoefenen door een e-mail te sturen naar MailChimp of door te klikken op de link in elke nieuwsbrief.
Meer informatie over de mogelijkheden om bezwaar te maken en MailChimp te verwijderen vindt u op:
https://MailChimp.com/legal/privacy/

Gebruik van OpenStreetMap

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken de plugin OpenStreetMap van de OpenStreetMap Foundation,OpenStreetMap Foundation
St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Verenigd Koninkrijk (hierna: OpenStreetMap).
Wij gebruiken de plugin van OpenStreetMap om geografische gegevens visueel weer te geven en op onze online aanwezigheid te kunnen insluiten. Daarbij worden de volgende gegevens door OpenStreetMap verwerkt:
-IP-adres
-Geografische gegevens (puntlijnen en gebieden met bijbehorende attributen en GPS-trackinggegevens)
-Communicatiegerelateerde gegevens
-Sessiemetadata
-Gebruikers-ID en aanmeldingsnaam
-Tijd & datum van toegang
-Emailadres gekoppeld aan de account
-Netwerktoegangsgegevens
De aanbieder van deze online-aanwezigheid heeft geen invloed op de gegevensoverdracht. De website, API-servers, databases en de servers voor ondersteunende diensten bevinden zich momenteel in het Verenigd Koninkrijk en Nederland.
Voor meer informatie over de verwerking van gegevens door OpenStreetMaps, klik hier:
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

2 Doel van de gegevensverwerking

OpenStreetMap wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke locatie van de door ons aangegeven plaatsen op de online aanwezigheid.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is in principe de toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO.

4. Duur van de opslag

Wij hebben geen informatie over de duur van de opslag.

5. Herroepings- en verwijderingsopties

U hebt het recht om uw verklaring van toestemming onder het gegevensbeschermingsrecht te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking op basis van de toestemming is uitgevoerd.
U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door OpenStreetMap voorkomen door te voorkomen dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen, door de "Do Not Track"-functie van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker zoals NoScript ( ) of Ghostery ( ) in uw browser te installeren.bijv. NoScript(https://noscript.net/) of Ghostery(https://www.ghostery.com) in uw browser.
Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden ten opzichte van OpenStreetMap vindt u op:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy

Gebruik van Trusted Shop - keurmerk met beoordelingen

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken de Trusted Shops Trustbadge om ons Trusted Shops keurmerk en eventueel verzamelde beoordelingen weer te geven en om Trusted Shops producten aan kopers aan te bieden nadat zij een bestelling hebben geplaatst. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen (hierna te noemen: Trusted Shops) . Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert.
Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven, wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling hebt besloten gebruik te maken van de producten van Trusted Shops of wanneer u zich al voor het gebruik hebt aangemeld. In dat geval geldt de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops.
Verdere informatie over de verwerking van gegevens door TrustedShops vindt u hier:
https://www.trustedshops.de/impressum/

2 Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van Trusted Shops dient voor een optimale marketing van ons aanbod.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is in principe de toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO.

4. Duur van de opslag

De toegangsgegevens worden uiterlijk 90 dagen na het einde van uw bezoek aan de site automatisch gewist.

5. Herroepings- en verwijderingsmogelijkheden

U hebt te allen tijde het recht om uw verklaring van toestemming volgens het gegevensbeschermingsrecht in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.
U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door Trusted Shops voorkomen door het opslaan van cookies van derden op uw computer te verhinderen, door de functie "Do Not Track" van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblokker zoals NoScript ( ) of Ghostery ( ) in uw browser te installeren.bijv. NoScript(https://noscript.net/) of Ghostery(https://www.ghostery.com) in uw browser.
Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden ten aanzien van Trusted Shops vindt u op:
https://www.trustedshops.de/impressum/

Gebruik van Vimeo

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken de plugin van het VIdeo-portaal Vimeo, van Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Vimeo is een online video streaming portal. Wanneer u onze online aanwezigheid bezoekt, maakt uw browser een verbinding met de Vimeo-servers in de VS. Informatie over uw bezoek aan onze website en uw IP-adres wordt doorgestuurd naar Vimeo.
Dit gebeurt ongeacht of u een Vimeo-account hebt en of u daarop bent ingelogd. Als u ingelogd bent, kan Vimeo de verzamelde gegevens aan uw account koppelen.
Verdere informatie over de verwerking van gegevens door Vimeo vindt u hier:
https://vimeo.com/privacy

2 Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het aanbieden van de Vimeo plug-in is het aanbieden en insluiten van video's.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is in principe de toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO.

4. duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang dat nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te verwezenlijken of zolang de wet dat vereist.

5. Herroepings- en verwijderingsmogelijkheden

U hebt te allen tijde het recht om uw verklaring van toestemming volgens de gegevensbeschermingswetgeving in te trekken. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de herroeping is uitgevoerd.
U kunt de verzameling evenals de verwerking van uw persoonsgegevens door Vimeo voorkomen door de opslag van cookies van derden op uw computer te verhinderen, de "Do Not Track"-functie van een ondersteunende browser te gebruiken, de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblocker zoals NoScript ( ) of Ghostery ( ) in uw browser te installeren.bijv. NoScript(https://noscript.net/) of Ghostery(https://www.ghostery.com) in uw browser.
Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden ten aanzien van Vimeo vindt u op:
https://vimeo.com/privacy

Gebruik van Font Awesome

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken lettertypen van Font Awesome, een dienst van Fonticons, Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA (hierna Font Awesome genoemd). De fonts worden bij het oproepen van de pagina overgebracht naar de cache van de browser om ze te kunnen gebruiken voor een visueel verbeterde weergave van diverse informatie. Als gevolg daarvan kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen, doorgegeven en geanalyseerd, met name apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem).
Als de browser Font Awesome niet ondersteunt of de toegang verhindert, wordt de tekst in een standaardlettertype weergegeven.
Bij het oproepen van de pagina worden geen cookies naar de bezoeker gestuurd
Verdere informatie over de verwerking van gegevens door Font Awesome vindt u hier:
https://origin.fontawesome.com/privacy

2. doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van Google Web Fonts dient voor een aantrekkelijke presentatie van onze teksten.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is in principe de toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO.

4. duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang dat nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te verwezenlijken of zolang de wet dat vereist.

5. Herroepings- en verwijderingsmogelijkheden

U hebt te allen tijde het recht om uw verklaring van toestemming volgens het gegevensbeschermingsrecht in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.
U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door Font Awesome voorkomen door de opslag van cookies van derden op uw computer te verhinderen, de "Do Not Track"-functie van een ondersteunende browser te gebruiken, de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblocker zoals NoScript ( ) of Ghostery ( ) in uw browser te installeren.bijv. NoScript(https://noscript.net/) of Ghostery(https://www.ghostery.com) in uw browser.
Voor meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen Font Awesome en deze kunt verwijderen, gaat u naar:
https://origin.fontawesome.com/privacy

Gebruik van Google Tag Manager

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken de Google Tag Manager(https://www.google.com/intl/de/tagmanager/) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA en haar vertegenwoordiger in de Unie Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ierland (hierna te noemen Google).
De Google Tag Manager kan worden gebruikt om tags van Google en diensten van derden te beheren en in een bundel op een online-aanwezigheid in te sluiten.
Tags zijn kleine code-elementen op een online-aanwezigheid die onder meer worden gebruikt om bezoekersaantallen en -gedrag te meten, het effect van online-reclame en sociale kanalen te registreren, remarketing en targeting toe te passen en online-aanwezigheden te testen en te optimaliseren.
Wanneer een gebruiker de online-aanwezigheid bezoekt, wordt de huidige tag-configuratie naar de browser van de gebruiker gestuurd. Deze bevat instructies over welke tags moeten worden geactiveerd. Google Tag Manager zorgt ervoor dat andere tags worden geactiveerd, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Informatie hierover vindt u in de passages over het gebruik van de betreffende diensten in deze gegevensbeschermingsverklaring. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.
Meer informatie over Google Tag Manager vindt u op https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

2. doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het verzamelde en duidelijke beheer alsmede een efficiënte integratie van de diensten van derde aanbieders.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is in principe de toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO.

4. duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of als de wet dat voorschrijft. Advertentiegegevens in serverlogs worden geanonimiseerd doordat Google zelf delen van het IP-adres en cookie-informatie na respectievelijk 9 en 18 maanden verwijdert.

5. Herroepings- en verwijderingsmogelijkheden

U hebt te allen tijde het recht om uw verklaring van toestemming volgens het gegevensbeschermingsrecht in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot aan de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.
U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door Google verhinderen door te voorkomen dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen, door de functie "Do Not Track" van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker zoals NoScript(https://noscript.net/) of Ghostery(https://www.ghostery.com) in uw browser te installeren.
Bovendien kunt u het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de online-aanwezigheid gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
U kunt het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Google via de volgende link deactiveren:
https://adssettings.google.de
Verdere informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden tegenover Google vindt u op:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

Gebruik van

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van het Consent Manament Platform Usercentrics van Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Duitsland (hierna: Usercentrics). Usercentrics stelt ons in staat om toestemming van gebruikers voor gegevensverwerking te verkrijgen en te beheren en deze op een wettelijk conforme manier te documenteren. Hiertoe plaatst Usercentrics cookies op het eindapparaat van de gebruiker. De volgende gegevens worden verwerkt:
- Datum en tijd van het bezoek
- Apparaatinformatie
- Browserinformatie
- Geanonimiseerd IP-adres
- Opt-in en opt-out gegevens
De gegevens worden geografisch verwerkt in de Europese Unie.
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Usercentrics vindt u hier:
https://usercentrics.com/de/datenschutzerklaerung/

2 Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens dient om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de DSGVO en de BDSG.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is artikel 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de onder 2 genoemde doeleinden.

4. duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang dat nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen, de toestemming voor opslag is ingetrokken of de wet dit voorschrijft.

U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door Usercentrics verhinderen door te voorkomen dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen, door de "Do Not Track"-functie van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblocker zoals NoScript (

) of Ghostery ( ) in uw browser te installeren.bijv. NoScript(https://noscript.net/) of Ghostery(https://www.ghostery.com) in uw browser.
Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden tegenover Usercentrics vindt u op:
https://usercentrics.com/de/datenschutzerklaerung/

Gebruik van Facebook Retargeting

1. omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken functionaliteiten van de advertentieplugin Facebook Retargeting van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin Dublin 2, Ierland (hierna: Facebook Retargeting).
Facebook Retargeting wordt gebruikt om reclamecampagnes en interactie daarmee uit te voeren. Gebruikers worden door Facebook Retargeting herinnerd aan producten die zij hebben gezocht of bekeken maar niet hebben gekocht. Daarbij worden cookies van Facebook op uw eindapparaat opgeslagen.
Met name de volgende persoonsgegevens worden door Facebook verwerkt:
- Informatie over de activiteiten van de gebruiker
- Bezochte website
- Welke producten werden weergegeven
- Op welke advertenties werd geklikt
- Apparaatinformatie, met name apparaattype, IP-adres
- Facebook-account van de gebruikers indien zij zijn ingelogd op Facebook.

De gegevens worden verwerkt op servers van Facebook Inc., Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025in de VS.
Andere ontvangers van de gegevens zijn providers en dienstverleners van Facebook Inc. bijv. voor analysedoeleinden.
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook vindt u hier:
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation

2 Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van Facebook Retargeting stelt ons in staat om advertenties op verschillende platforms aan te bieden en de interactie van gebruikers met deze advertenties te analyseren. Op deze manier willen wij gebruikers gepersonaliseerde advertenties tonen die voor hen relevanter zijn.

3. rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is in principe de toestemming van de gebruiker overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO.

4. Duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang dat nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te verwezenlijken of zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

5. Herroeping en verwijdering opties

U hebt het recht om uw verklaring van toestemming onder het gegevensbeschermingsrecht te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot de intrekking.
U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Facebook verhinderen door de opslag van cookies van derden op uw computer te verhinderen, de functie "Do Not Track" van een ondersteunende browser te gebruiken, de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblocker zoals NoScript(https://noscript.net/) of Ghostery(https://www.ghostery.com) in uw browser te installeren.
Het deactiveren van gepersonaliseerde reclame voor Facebook-gebruikers is voor ingelogde gebruikers hier mogelijk:
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
Verdere informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden bij Facebook vindt u op:
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation

  1. Integratie van plugins via externe dienstverleners

1. beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij integreren bepaalde plugins op onze website via externe dienstverleners in de vorm van content delivery networks. Wanneer u onze website bezoekt, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van de providers die wij gebruiken om inhoud op te halen en op te slaan in de cache van de browser van de gebruiker. Als gevolg daarvan kunnen persoonlijke gegevens in serverlogbestanden worden opgeslagen en geanalyseerd, met name apparaat- en browserinformatie (in het bijzonder het IP-adres en het besturingssysteem). Wij gebruiken de volgende diensten:

   • JsDelivr van de provider Prospect One Sp. z.o.o, Czysta 8, Krakau, Polen.

2. doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van de functies van deze diensten dient om online toepassingen en inhoud te leveren en te versnellen.

3. rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website.

4. duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te verwezenlijken of zolang de wet dit vereist.

5. mogelijkheid van herroeping

Informatie over hoe u uw rechten tegen JsDelivr kunt uitoefenen vindt u op:

https://www.jsdelivr.com/privacy-policy-jsdelivr-net

Dit privacybeleid kwam tot stand met de steun van DataGuard.

Update...
 • Er zitten geen producten in het winkelwagentje.

Het doel van het project is het verkrijgen van goedkeuring voor een gefinancierd, geavanceerd O&O-project in samenwerking met Saksische bedrijven en onderzoeksinstellingen. Dit omvat uitgebreid onderzoek, de identificatie van wetenschappelijke en industriële partners, de gestructureerde evaluatie van de bestaande kennisbasis, de voorbereiding van de inhoud van de aanvraag en de aanvraag voor het O&O-project.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Voor uw inschrijving geven wij u een waardebon van 5% op uw aankoop in onze winkel!

Wij informeren u over promoties en nieuwe producten, laten u weten wanneer producten die niet op voorraad zijn weer op voorraad zijn en houden uop de hoogte van wat er gaande is bij tex-lock.Schrijf je in en blijf op de hoogte! :)

* Door u in te schrijven voor de nieuwsbrief accepteert u onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid.

zwart tex-lock orbit als harticoon
Ik ben blij dat je onze producten hebt gekozen!

Deze enquête duurt minder dan twee minuten en helpt ons om onze website voortdurend te verbeteren.