Update Covid-19: shipping as normal, all colors and lengths in stock

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Voor alle bestellingen via onze online shop door consumenten en ondernemers gelden de volgende voorwaarden.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn, noch zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid, die handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het sluiten van een rechtshandeling.

Met betrekking tot ondernemers zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op toekomstige zakenrelaties zonder dat wij daar opnieuw naar hoeven te verwijzen. Indien de ondernemer gebruik maakt van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden, wordt de geldigheid ervan tegengesproken; zij worden alleen onderdeel van het contract als wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. Contractuele partner, contractvorming

De koopovereenkomst wordt gesloten met Texlock GmbH.

Het tonen van producten binnen de online shop vormt een bindend aanbod van onze kant om een overeenkomst te sluiten met betrekking tot de artikelen. U kunt onze producten vrijblijvend in uw winkelmandje plaatsen en uw inzendingen te allen tijde voor het plaatsen van een bindende bestelling wijzigen door gebruik te maken van de daartoe voorziene en tijdens het bestelproces toegelichte correctiemogelijkheden. Het contract komt tot stand door op de bestelknop te klikken die aangeeft dat u ons aanbod met betrekking tot de goederen in uw winkelmandje accepteert. Zodra u uw bestelling heeft verzonden, ontvangt u direct een bevestiging per e-mail.

3. Contracttaal, opslaan van de contracttekst

De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst is het Nederlands.

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen de bestelgegevens en onze T&C's per e-mail naar u door. De tekst van het contract is om veiligheidsredenen niet toegankelijk via het internet.

4. Leveringsvoorwaarden

De leveringskosten worden toegevoegd aan de getoonde productprijzen. De leveringskosten worden toegelicht binnen de individuele productaanbiedingen. Wij versturen alleen goederen onderweg; afhalen door de klant is niet mogelijk.

5. Betaling

De volgende betaalmethoden zijn in principe beschikbaar in onze online shop:

Vooruitbetaling
Als u kiest voor vooruitbetaling geven wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren wij de goederen af bij ontvangst van het geld.

PayPal
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de online website van PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te betalen, moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst registreren, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsinstructies aan ons bevestigen. Na het plaatsen van uw bestelling in de winkel geven wij PayPal de opdracht om de betalingstransactie te initiëren.

Direct daarna wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd door PayPal. Tijdens het bestelproces ontvangt u aanvullende informatie.

6. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.
Voor bedrijven geldt bovendien het volgende: Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor tot de volledige betaling van alle vorderingen die voortvloeien uit een lopende zakenrelatie. U kunt de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; u draagt de uit deze doorverkoop voortvloeiende vorderingen - ongeacht de verbinding of vermenging van de goederen onder eigendomsvoorbehoud met een nieuwe zaak - ter hoogte van het factuurbedrag vooraf aan ons over en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te innen; wij kunnen echter ook zelf de vorderingen innen, indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt.

7. Distributie op het internet door de klant

Het is de klant verboden de bestelde goederen te verkopen via internetveilingplatforms en soortgelijke verkoopkanalen zonder onze voorafgaande toestemming. Het is de klant ook verboden om aan derden te leveren die de goederen via internetveilingplatforms verkopen. In geval van overtreding dient de klant de eventueel ontstane schade te vergoeden.

8. Schade tijdens de levering

Voor de consument geldt het volgende:
Indien de goederen worden geleverd met duidelijke schade die tijdens de levering is ontstaan, dient u het defect aan de vervoerder te melden en ons onverwijld op de hoogte te stellen. Het niet indienen van een klacht of het niet opnemen van contact heeft geen enkele invloed op uw wettelijke rechten of de handhaving van dergelijke rechten, met name uw garantierechten. U helpt ons echter wel om onze eigen claims tegen de vervoerder of transportverzekeraar te doen gelden.

Van toepassing op bedrijven:
De risico's van onopzettelijk verlies of beschadiging van de goederen gaan op u over zodra wij de goederen aan de vervoerder, transporteur of andere contractant hebben overhandigd voor verzending naar de gedefinieerde persoon of vestiging. "Kaufleute" in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) zijn onderworpen aan de controle- en meldingsvoorschriften van § 377 HGB: De koper moet de goederen onmiddellijk na de levering door de verkoper onderzoeken, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening mogelijk is, en bij ontdekking van een gebrek moet hij de verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Indien u de daarin vermelde instructies niet opvolgt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek bij controle niet kon worden vastgesteld. Dit geldt niet als een bepaald gebrek door ons op bedrieglijke wijze is verzwegen.

9. Garantie en waarborgen

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het recht inzake aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.
Wij zijn wettelijk verplicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract.
Voor consumenten gelden de wettelijke garantierechten volgens het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.
Voor bedrijven bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken één jaar vanaf de risico-overdracht; de wettelijke verjaringstermijnen voor de regresvordering volgens § 445a Duits Burgerlijk Wetboek blijven onaangetast. Met betrekking tot bedrijven geldt alleen onze eigen informatie en de in het contract opgenomen productbeschrijvingen van de fabrikant als overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; wij zijn niet aansprakelijk voor publieke uitspraken van de fabrikant of andere reclame-uitingen. Indien het geleverde artikel gebrekkig is, kunnen wij ten aanzien van ondernemers in eerste instantie kiezen of wij aanvullende prestaties leveren door het verhelpen van het gebrek (reparatie) of door het leveren van een niet-defectief artikel (vervangende levering), naar onze keuze.

Voornoemde beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor schadeclaims, die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke agenten zijn veroorzaakt.

- voor letsel aan leven, ledematen of gezondheid
- voor opzettelijk of door grove nalatigheid begane plichtsverzuim, alsmede fraude
- voor schending van wezenlijke contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering de goede uitvoering van het contract überhaupt mogelijk maakt en waarop de contractpartijen in het algemeen kunnen vertrouwen en die zij in de nakoming ervan kunnen vertrouwen
- in het kader van een garantieverplichting, indien overeengekomen.

Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die daarop van toepassing zijn, vindt u naast het product en op specifieke informatiepagina's in de winkel, indien van toepassing.

Klantenservice: U kunt onze klantenservice bereiken van 9:30 uur tot 16 uur: +49 (0)341 550193 19 of per e-mail: support@tex-lock.com

10. Aansprakelijkheid

Wij zijn in ieder geval onbeperkt aansprakelijk voor vorderingen wegens schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke agenten zijn veroorzaakt.

  • voor letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
  • voor opzettelijk of door grove nalatigheid begane plichtsverzuim,
  • voor garantieverplichtingen, indien overeengekomen,
  • naar de consument toe.

Met uitzondering van deze gevallen is onze civielrechtelijke aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare en directe schade op het moment van het sluiten van het contract.

11. Gedragscode

We hebben ons onderworpen aan de volgende gedragscodes:
Trusted Shops Kwaliteitscriteriahttp://www.trustedshops.com/tsdocument/ TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

12. Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) dat toegankelijk is via   https://ec.europa.eu/consumers/odr/


We zijn bereid om deel te nemen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentengeschil Resolutie-instantie.

13. Slotbepalingen

Als u een onderneming bent, is het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verkoopverdrag.

Indien u een "Kaufmann" bent in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds, dan is de exclusieve rechtsbevoegdheid voor alle geschillen uit contractuele relaties tussen ons en u onze statutaire zetel.