Algemene voorwaarden van tex–lock

Status: 16.06.2023

Preambule

Om redenen van taalkundige vereenvoudiging zijn de geslachten niet vermeld wanneer een sekseneutrale formulering niet mogelijk was. In die gevallen omvatten de gebruikte mannelijke termen ook de vrouwelijke vormen.

1. toepassingsgebied

1.1 Deze verkoopvoorwaarden gelden voor ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen in de zin van § 310 lid 1 BGB. Wij erkennen voorwaarden van de koper die in strijd zijn met of afwijken van onze verkoopvoorwaarden alleen als wij uitdrukkelijk schriftelijk instemmen met de geldigheid ervan.

1.2 Zij gelden ook voor particulieren en eindverbruikers. Een eindverbruiker is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor een doel dat overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven.

1.3 Deze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties met de Koper, voor zover het gaat om rechtshandelingen van verwante aard.

1.4 Individuele afspraken met de koper in individuele gevallen (inclusief nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen) hebben in alle gevallen voorrang op deze verkoopvoorwaarden. Behoudens tegenbewijs is een schriftelijke overeenkomst of onze schriftelijke bevestiging beslissend voor de inhoud van dergelijke afspraken.

2 Aanbod en sluiting van de overeenkomst

2.1 Indien een bestelling als offerte in de zin van § 145 BGB moet worden beschouwd, kunnen wij deze binnen 4 weken aanvaarden. De overeenkomst komt tot stand tussen Texlock GmbH, Ludwig-Hupfeld-Strasse 16, 04178 Leipzig en de ondernemer.

2.2 Indien de goederen worden besteld in de webshop op tex-lock.com, komt de contractuele relatie tot stand tussen Texlock GmbH, Ludwig-Hupfeld-Strasse 16, 04178 Leipzig en de eindconsument.

2.3 De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.

2
.4 Door te klikken op de knop [Kopen/Bestellen met kosten] plaatst u een bindende bestelling voor de goederen die op de bestelpagina staan vermeld. Uw koopovereenkomst komt tot stand wanneer wij uw bestelling accepteren door direct na ontvangst van uw bestelling een orderbevestiging per e-mail te sturen.

3. overhandigde documenten

3.1 Wij behouden ons de eigendoms- en auteursrechten voor op alle in verband met het plaatsen van de bestelling aan de koper verstrekte documenten - ook in elektronische vorm - zoals berekeningen, tekeningen enz. Deze documenten mogen niet voor derden toegankelijk worden gemaakt, tenzij wij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geven. Voor zover wij het aanbod van de besteller niet binnen de in punt 3 genoemde termijn aanvaarden, moeten deze documenten onmiddellijk aan ons worden teruggegeven of worden vernietigd.

4. herroepingsrecht voor eindverbruikers

4.1 Indien u een consument bent (d.w.z. een natuurlijke persoon die de bestelling plaatst voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit), beschikt u over een herroepingsrecht overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

4.2 Indien u als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht overeenkomstig artikel 4.1, draagt u de reguliere kosten van de retourzending.

4.3 Voor het overige zijn op het recht op annulering de bepalingen van toepassing die in de volgende annuleringsvoorwaarden nader zijn uitgewerkt:

4.4 Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons [naam van de handelaar, adres en, indien beschikbaar, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres] door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het beschikbare modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en verzenden via onze website (internetadres invullen). Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping.
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

4.5 Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terug. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben terugontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.
U moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de annulering van deze overeenkomst, aan ons of aan (voeg hier de naam en het adres in van de persoon die door u is gemachtigd om de goederen in ontvangst te nemen, indien van toepassing) retourneren of overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.
U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van de kwaliteit, eigenschappen en werking van de goederen.

- Einde van de annuleringsvoorwaarden -

(¹ Deze annuleringsvoorwaarden zijn niet van toepassing op de afzonderlijke levering van goederen).

5 Prijzen en betaling

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden de op het moment van levering geldende prijzen FCA Texlock Leipzig (INCOTERMS 2020) vermeerderd met verpakkings- en verzendkosten en BTW tegen het geldende tarief. Verpakkingskosten worden afzonderlijk gefactureerd.

5.2 De betaling van de koopprijs geschiedt uitsluitend op de rekening van Texlock GmbH bij de Leipziger Volksbank, IBAN DE06 8609 5604 0317 3559 47, BIC GENODEF1LVB. De aftrek van een korting in contanten is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke speciale overeenkomst.

5.3 Tenzij anders overeengekomen, moet de koopprijs onmiddellijk na ontvangst van de factuur worden betaald. Achterstandsrente wordt in rekening gebracht vanaf de 1e herinnering tegen een tarief van 8% boven de respectieve basisrentevoet per jaar. Het op de volgende website van de Deutsche Bundesbank gepubliceerde rentepercentage is van toepassing:
https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820
Wij behouden ons het recht voor om bij verzuim een hogere schadevergoeding te eisen
.

5.4 Tenzij een vaste prijsafspraak is gemaakt, behouden wij ons het recht voor redelijke prijswijzigingen door te voeren wegens wijzigingen in loon-, materiaal- en distributiekosten voor leveringen die 3 maanden of later na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden.

5.5 Texlock behoudt zich het recht voor om, alvorens een bestelling te accepteren, de besteller te onderwerpen aan een kredietcheck. Indien de bestelling de kredietwaardigheid overschrijdt, behoudt Texlock zich het recht voor de bestelling te annuleren of een andere betalingstermijn te eisen.

6. retentierechten

6.1 De klant kan een retentierecht slechts uitoefenen voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

7. levertijd

7.1 De aanvang van de door ons opgegeven leveringstermijn veronderstelt de tijdige en correcte nakoming van de verplichtingen van de koper. Wij behouden ons het recht voor ons op niet-nakoming van de overeenkomst te beroepen.

7.2 Indien de klant in gebreke blijft met de acceptatie of andere medewerkingsplichten verwijtbaar schendt, hebben wij recht op vergoeding van de door ons in dit verband geleden schade, inclusief eventuele bijkomende kosten. Wij behouden ons het recht voor verdere aanspraken te doen gelden. Als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van het verkoopobject over op de klant op het moment dat de klant in gebreke blijft met de afname of de schuldenaar in gebreke blijft.

8. overdracht van risico

8.1 Indien de goederen op verzoek van de klant naar de klant worden verzonden, gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de goederen op de klant over bij verzending naar de klant, uiterlijk bij het verlaten van de fabriek/magazijn. Dit geldt ongeacht of de goederen vanaf de plaats van uitvoering worden verzonden en wie de vrachtkosten draagt.

9. verspreiding op internet door de besteller

9.1 De producten van Texlock zijn producten van exclusieve aard. Het is de besteller derhalve verboden de bestelde goederen te verkopen via internetveilingplatforms van derden, alsmede via soortgelijke verkoopkanalen op het internet zonder voorafgaande toestemming van Texlock.

9.2 Het is de klant tevens verboden te leveren aan derden die de goederen via internetveilingplatforms van derden verkopen. In geval van overtreding wordt de eventueel geleden schade door de klant vergoed.

10. eigendomsvoorbehoud

10.1 Wij behouden ons de eigendom van het geleverde voor tot volledige betaling van alle vorderingen uit de leveringsovereenkomst. Dit geldt ook voor alle toekomstige leveringen, ook als wij hier niet altijd uitdrukkelijk naar verwijzen. Wij zijn gerechtigd het voorwerp van de verkoop terug te nemen als de klant zich in strijd met de overeenkomst gedraagt.

10.2 Zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan, is de klant verplicht het verkochte voorwerp met zorg te behandelen. In het bijzonder is hij verplicht het op eigen kosten afdoende te verzekeren tegen diefstal, brand- en waterschade tegen vervangingswaarde. Zolang de eigendom nog niet is overgedragen, dient de klant ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen indien het geleverde voorwerp door derden in beslag wordt genomen of aan andere ingrepen wordt blootgesteld. Voor zover de derde niet in staat is om ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een rechtszaak volgens § 771 ZPO (Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) te vergoeden, is de koper aansprakelijk voor de door ons geleden schade.

10.3 De klant is gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. De koper draagt hierbij de vorderingen tegen de klant uit de doorverkoop van de goederen onder eigendomsvoorbehoud ter hoogte van het met ons overeengekomen eindfactuurbedrag aan ons over. Deze overdracht geldt ongeacht of de gekochte goederen zonder of na bewerking zijn doorverkocht. De klant blijft ook na de overdracht bevoegd de vordering te innen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen blijft hierdoor onaangetast.

 

Wij zullen de vordering echter niet innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de geïnde opbrengsten nakomt, niet in gebreke blijft en er met name geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure is ingediend of er geen staking van betaling is.

10.4 De verwerking of transformatie van het verkochte voorwerp door de koper geschiedt steeds in naam en voor rekening van Texlock. In dit geval blijft het verwachtingsrecht van de koper op het verkochte voorwerp van toepassing op het getransformeerde voorwerp. Indien het verkoopobject wordt verwerkt met andere objecten die ons niet toebehoren, verwerven wij de mede-eigendom van het nieuwe object in de verhouding van de objectieve waarde van ons verkoopobject tot de andere verwerkte objecten op het moment van de verwerking. Hetzelfde geldt in geval van vermenging. Indien de vermenging zodanig plaatsvindt dat de zaak van de klant als hoofdzaak moet worden beschouwd, geldt als overeengekomen dat de klant de mede-eigendom pro rata aan ons overdraagt en de aldus ontstane uitsluitende eigendom of mede-eigendom voor ons bewaart. Tot zekerheid van onze vorderingen tegenover de besteller draagt de besteller ook de vorderingen tegenover een derde aan ons over die hem door de combinatie van de voorbehouden goederen met een goed toekomen; wij aanvaarden deze overdracht nu reeds.

10.5 Wij verbinden ons ertoe de ons toekomende zekerheden op verzoek van de klant vrij te geven voor zover hun waarde de te waarborgen vorderingen met meer dan 20% overstijgt.

11 Garantie en kennisgeving van gebreken alsmede verhaal/reclame van de fabrikant

11.1 Garantierechten van de Koper vereisen dat de Koper naar behoren heeft voldaan aan zijn inspectie- en meldingsplicht overeenkomstig § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB).

11.2 Vorderingen wegens gebreken verjaren 12 maanden na levering van de door ons geleverde goederen aan onze klant. De wettelijke verjaringstermijn geldt voor aanspraken op schadevergoeding in geval van opzet en grove nalatigheid alsmede in geval van letsel aan leven, lichaam en gezondheid die berusten op een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van de gebruiker. Onze toestemming moet worden verkregen voordat goederen worden geretourneerd.

11.3 Indien de geleverde goederen ondanks alle zorgvuldigheid een gebrek vertonen dat reeds ten tijde van de risico-overgang aanwezig was, zullen wij naar onze keuze de goederen herstellen of vervangende goederen leveren, mits de gebreken tijdig worden gemeld. Wij worden altijd in de gelegenheid gesteld het gebrek binnen een redelijke termijn te verhelpen. Vorderingen uit hoofde van een regresrecht blijven door de bovenstaande bepaling onaangetast, zonder beperking.

11.4 Indien de aanvullende prestatie mislukt, kan de klant - onverminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding - de overeenkomst opzeggen of de vergoeding verminderen.

11.5 Vorderingen wegens gebreken bestaan niet bij slechts onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit, bij slechts onbeduidende aantasting van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage alsmede bij schade die na de risico-overgang ontstaat als gevolg van onjuiste of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen of door bijzondere externe invloeden die niet op grond van de overeenkomst zijn aangenomen. Indien door de koper of door derden oneigenlijke wijzigingen worden aangebracht, bestaat er ook voor deze en de daaruit voortvloeiende gevolgen geen aanspraak op gebreken.

11.6 Aanspraken van de klant voor kosten die ontstaan door nakoming achteraf, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten voor zover de kosten toenemen doordat de door ons geleverde goederen achteraf naar een andere plaats dan de vestiging van de klant zijn gebracht, tenzij de verplaatsing in overeenstemming is met de bestemming ervan.

11.7 Het recht van regres van de koper jegens ons bestaat slechts voor zover de koper met zijn afnemer geen overeenkomsten heeft gesloten die verder gaan dan de wettelijke verplichte aanspraken op gebreken. Voorts geldt voor de omvang van het regresrecht van de koper jegens de leverancier paragraaf 6 dienovereenkomstig.

12. diversen

12.1 Op deze overeenkomst en de gehele rechtsverhouding tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

12.2 De plaats van uitvoering en exclusieve plaats van jurisdictie en voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst is de vestigingsplaats van Texlock GmbH, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging.

12.3 Alle afspraken tussen partijen ter uitvoering van dit contract worden schriftelijk vastgelegd in dit contract.

13. scheidbaarheidclausule

13.1 Indien één of meer bepalingen van deze AV ongeldig of onafdwingbaar zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Texlock en koper zullen in dat geval een wettelijk toelaatbare bepaling overeenkomen die de ongeldige of onafdwingbare bepaling in economische zin zo dicht mogelijk benadert.

Update...
  • Er zitten geen producten in het winkelwagentje.

Het doel van het project is het verkrijgen van goedkeuring voor een gefinancierd, geavanceerd O&O-project in samenwerking met Saksische bedrijven en onderzoeksinstellingen. Dit omvat uitgebreid onderzoek, de identificatie van wetenschappelijke en industriële partners, de gestructureerde evaluatie van de bestaande kennisbasis, de voorbereiding van de inhoud van de aanvraag en de aanvraag voor het O&O-project.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Voor uw inschrijving geven wij u een waardebon van 5% op uw aankoop in onze winkel!

Wij informeren u over promoties en nieuwe producten, laten u weten wanneer producten die niet op voorraad zijn weer op voorraad zijn en houden uop de hoogte van wat er gaande is bij tex-lock.Schrijf je in en blijf op de hoogte! :)

Je ontvangt de voucher in een aparte e-mail zodra je je succesvol hebt geregistreerd voor de nieuwsbrief en je registratie hebt bevestigd.

* Door u in te schrijven voor de nieuwsbrief accepteert u onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid.

zwart tex-lock orbit  als harticoon
Ik ben blij dat je onze producten hebt gekozen!

Deze enquête duurt minder dan twee minuten en helpt ons om onze website voortdurend te verbeteren.

Belangrijke informatie!

Omdat we momenteel onze webshop aan het verbouwen zijn, is het helaas niet mogelijk om bestellingen te plaatsen. Je bent echter van harte welkom om eens rond te kijken en te beslissen welk van onze sloten het beste bij je past.

Zoals gepland zullen we vanaf 03.01.2024 weer volledig beschikbaar zijn. We vragen om uw begrip en wensen u een goede start van het nieuwe jaar! Tot ziens!

Uw Texlock Team

zwart tex-lock pictogram tegen een gele achtergrond

Niet je favoriete taal?

Is dit niet je favoriete taal?